Seminar & Activities

"Our Seminar Reference"

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 •  
 • โครงการ สัมมนา E-Business Vision and Strategy Development Program (Workshop) สำหรับผู้บริหารระดับสูงของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2543 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ กรุงเทพฯ เพื่อฝึกฝนการวางแผนกลยุทธ์แบบ E-Business สำหรับเตรียมรองรับการค้าเสรี ในยุค Digital Economy
   
   
   
    
   
 •  
 • อบรม สัมมนาด้าน E-Commerce ให้กับผู้ส่งออก ในเขตภูมิภาค 4 ภาค (เชียงใหม่ นครราชสีมา สงขลา ชลบุรี) ร่วมกับกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ในช่วงเดือน สิงหาคม 2543
   
   
   
    
   
 •  
 • จัดอบรม E-Commerce ร่วมกับ สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2543 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีผู้เข้าอบรมมากกว่า 100 คน
   
   
   
    
   
 •  
 • จัดสัมมนา ในหัวข้อ กลยุทธ์ และความร่วมมือทำ E-Commerce ให้สัมฤทธิ์ผล ให้กับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SME) กระทรวงอุตสาหกรรม ในงาน SMEs Fair เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2543 ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
   
   
   
    
   
    
   
 •  
 • การสัมมนา e-Business Vision & Strategy Development Program - รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2543 ณ ศูนย์ฝึกอบรม Software Park Thailand
   
   
   
    
   
 •  
 • ตัวแทนบริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "E-Commerce for Exporter II" เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2543 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   
   
   
    
   
    
   
 •  
 • การสัมมนา E-Commerce Implementation Tactics (Workshop) - รุ่นที่ 9 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2543 ณ ห้อง Meeting Room 3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนา 63 ท่าน ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด จะได้รับโควต้าในการใช้ชุดคิท eComBot™ เป็นระยะเวลา 3-12 เดือน
   
   
   
    
   
    
   
 •  
 • การสัมมนา E-Commerce Implementation Tactics (Workshop) - รุ่นที่ 8 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 ณ ห้อง Meeting Room 2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนา 70 ท่าน มีคุณวันเพ็ญ เหงี่ยมวิจาวัฒน์ ผู้จัดการส่วน E-Commerce บริษัทไทยพาณิชย์ธนภัทร์ จำกัด และตัวแทนจาก DHL ร่วมบรรยาย
   
   


  [ Home ] [ Previous ] [ Next ]  Let us build creativity and handle problems for you.

  Maxcyber Division
  Cyber Creation is Our Business.
  mail

  Copyright © 1996 - Max Savings Co., Ltd.
  Designed & Developed by Maxcyber
  ®