Seminar & Activities

"Our Seminar Reference"

 
 
  
 
  
 
  
 
 •  
 • การสัมมนา โครงการฝึกอบรมด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ในหัวข้อ "พัฒนา SMEs ท่องเที่ยวไทยให้ก้าวไกลด้วย E-Tourism" จัดโดย กองสารสนเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทแมกซ์ เซฟวิ่งส์ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2545 ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง
   
   
   
   
    
   
    
   
    
   
 •  
 • โครงการฝึกอบรมผู้สอนด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งมอบหมายให้บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรม ให้กับอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ณ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จ.ปทุมธานี รุ่นที่ 2 จัดอบรม ระหว่างวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2545
   
   
   
   
    
   
    
   
    
   
 •  
 • โครงการฝึกอบรมผู้สอนด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งมอบหมายให้บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรม ให้กับอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ณ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จ.ปทุมธานี รุ่นที่ 1 จัดอบรม ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2545
   
   
   
   
    
   
    
   
    
   
 •  
 • การสัมมนา โครงการฝึกอบรมด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ในหัวข้อ "พัฒนา SMEs ท่องเที่ยวไทยให้ก้าวไกลด้วย E-Tourism" จัดโดย กองสารสนเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทแมกซ์ เซฟวิ่งส์ รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2545 ณ โรงแรมวังคำ จ. เชียงราย
   
   
   
   
    
   
    
   
    
   
 •  
 • การสัมมนา โครงการฝึกอบรมด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ในหัวข้อ "พัฒนา SMEs ท่องเที่ยวไทยให้ก้าวไกลด้วย E-Tourism" จัดโดย กองสารสนเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทแมกซ์ เซฟวิ่งส์ รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2545 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
   
   
   
    
   
    
   
 •  
 • การสัมมนา โครงการฝึกอบรมด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ในหัวข้อ "พัฒนา SMEs ท่องเที่ยวไทยให้ก้าวไกลด้วย E-Tourism" จัดโดย กองสารสนเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทแมกซ์ เซฟวิ่งส์ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2545 ณ ห้อง Panorama I โรงแรม The Emerald
   
   


  [ Home ] [ Previous ] [ Next ]  Let us build creativity and handle problems for you.

  Maxcyber Division
  Cyber Creation is Our Business.
  mail

  Copyright © 1996 - Max Savings Co., Ltd.
  Designed & Developed by Maxcyber
  ®