ศูนย์พัฒนาอินเทอร์เน็ต และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
(Thailand Internet and E-Commerce Development Center (TIEDC))
 
ความเป็นมา
"ศูนย์พัฒนาอินเทอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย" หรือ TIEDC นี้ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2542 โดยความคิดริเริ่มของ Maxcyber Divsion ของ Max Savings (Thailand) Co., Ltd. ซึ่งเป็น Internet - Business Soulutions Provider & Developer ที่เติบโตขึ้นในยุคแรกของการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ศูนย์แห่งนี้ มีเป้าหมายอันสูงสุดเพื่อ "การสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันจากการใช้งาน อินเทอร์เน็ต และพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ในเชิงการค้าในตลาดโลก ให้กับนักธุรกิจไทย"
และ "มุ่งหวังที่จะให้คนไทย สามารถพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านนี้ได้ด้วยตนเอง"
 
เป้าหมาย
 1.  ส่งเสริมให้มีการใช้งานอินเทอร์เน็ต และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวไทยทั่วไป อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล
 2.  ส่งเสริมธุรกิจต่างๆ ให้ทำการค้าบนระบบอินเทอร์เน็ต
 3.  เป็นศูนย์เผยแพร่ ข่าวสาร ข้อมูล เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 4.  เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี และฝึกอบรมด้านอินเทอร์เน็ตและพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่นักธุรกิจ นักวิชาการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
 5.  เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธภาพ และประสิทธิผล
 6.  เป็นศูนย์ประสานงานกับองค์กรในต่างประเทศเพื่อรับถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านอินเทอร์เน็ต และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 7.  เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนา และส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ทั้งในรูปของฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์
 8.  ส่งเสริมการส่งออกฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 9.  เป็นศูนย์วิจัยและทดลองด้านการตลาด และธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 
กิจกรรม
  ในช่วงหนึ่งปีแรกทางศูนย์ TIEDC มีแผนที่จะดำเนินการ ดังนี้
 
 •  
 • วิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แบบอัตโนมัติเพื่อส่งออก
   
 •  
 • วิจัยตลาดในแง่ของการแข่งขัน และการสร้างโอกาสทางการตลาด ในการทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตของนักธุรกิจไทย
   
 •  
 • จัดฝึกอบรมด้านการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
   
 •  
 • จัดการประกวดซอฟต์แวร์ด้านอินเทอร์เน็ต และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในระดับอุดมศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการส่งออก
  ผลงาน และความร่วมมือ
   
 •  
 • หลักสูตร บริหารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร "ให้ปลอดภัย" และ "ถูกกฎหมาย"
   
 •  
 • ผลการสำรวจวิจัย ภาวะการใช้อินเทอร์เน็ต และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในอาเซี่ยนและไทย โดย Foundation for MultiMedia Communications แห่งประเทศญี่ปุ่น
   
 •  
 • สัมมนา E-Commerce Implementation Tactics
   
 •  
 • โครงการพัฒนาวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์การบริหารแบบ e-Business
   
 •  
 • 108 ไอเดีย กับวิธีรวยทางลัดด้วย E-Commerce
   
 •  
 • สัมมนา e-Business Vision & Strategy Development Program
   
 •  
 • โครงการศึกษาการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
   
 •  
 • โครงการศึกษาความเป็นไปได้ การดำเนินการตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
   
 •  
 • โครงการฝึกอบรมผู้สอนด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce Train-the-Trainers Program)
   
  สถานที่ตั้ง
    333/3 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทร : 0-2939-6200    แฟกซ์ : 0-2939-6499    E-mail :
   
  ผู้ประสานงาน
    นางสาวกมลทิพย์ คุณาภิรัตนกุล
   
  สนับสนุนและดำเนินการโดย
    Maxcyber Division,
  Max Savings (Thailand) Co., Ltd.


  [ Home ]  Let us build creativity and handle problems for you.

  Maxcyber Division
  Cyber Creation is Our Business.
  mail

  Copyright © 1996 - Max Savings Co., Ltd.
  Designed & Developed by Maxcyber
  ®